Erfrecht

Verklaring van erfrecht
Na een overlijden moeten de erfgenamen kunnen beschikken over tegoeden op de bankrekening van de overledene. De bank vraagt daarvoor een verklaring van erfrecht. Ook voor andere aangelegenheden kan een verklaring van erfrecht vereist zijn. Dat is een notariële akte waaruit blijkt wie de erfgenamen van de overledene zijn. Voordat de notaris de verklaring van erfrecht opmaakt, doet hij eerst onderzoek naar testamenten en naaste verwanten.

Als er meer dan één erfgenaam is, kan één van de erfgenamen door de andere(n) gemachtigd worden om handelingen in het kader van de afwikkeling van de nalatenschap te verrichten. Deze volmachtverlening wordt door de notaris verzorgd.

Afwikkelen van een erfenis, erfbelasting
De afwikkeling van een nalatenschap kan door de erfgenamen zelf worden gedaan, maar kan ook aan de notaris worden overgelaten. Alle erfgenamen moeten hier wel mee instemmen. Eerst zullen de lopende zaken worden afgehandeld en daarna maakt de notaris de balans op en verzorgt de aangifte voor de erfbelasting.

Na betaling van de aanslag voor de erfbelasting, kan worden overgegaan tot uitbetaling van de erfenis aan de erfgenamen. De afwikkeling van een nalatenschap kan behoorlijk wat tijd in beslag nemen.